Dostępny samorząd

TYTUŁ PROJEKTU:  „Poprawa dostępności do usług publicznych w gminie Stary Sącz świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

FUNDUSZ:  Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 96 110,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE:  96 110,00 zł

UMOWA: Umowa nr DSG/0467 z dnia 15.11.2022 zawarta pomiędzy Gminą Stary Sącz, a PFRON

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

AKTUALNOŚCI:

Listopad 2022

W dniu 15.11.2022 r. została podpisana Umowa nr DSG/0467 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” pomiędzy Gmina Stary Sącz, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem Umowy jest powierzenie grantu na realizację przez Gminę Stary Sącz przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Stary Sącz świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Skip to content