WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE w Gminie Stary Sącz


TYTUŁ PROJEKTU: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Stary Sącz

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: 4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji

PODDZIAŁANIE: 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

 

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 737 200,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 1 699 997,12 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.01.2016 – 31.07.2020

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 06.11.2017

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia nastąpi wymiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, polegająca na trwałej zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny system ogrzewania na gaz. W ramach niniejszego projektu planuje się dofinansowanie zakupu i montażu 150 pieców na gaz.

AKTUALNOŚCI

LISTOPAD 2019

Warsztaty promujące postawy ekologiczne.

Gmina Stary Sącz serdecznie zaprasza na warsztaty poświęcone promocji postaw ekologicznych, które odbędą się 22 listopada 2019, w godzinach od 8:30 – 15:30, w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0216/17 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz”.

Akcja  przeprowadzona zostanie przy wykorzystaniu autobusu energetycznego, będącego mobilnym centrum informacyjno-edukacyjnym (lokalizacja – Centrum/Rynek w Starym Sączu), a także doradztwa ekspertów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu).

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej o zmianie klimatu, przyczynach zachodzenia tych zmian, przedstawienie działań jakie można podjąć, aby przeciwdziałać, a także zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

PLAKAT Z ZAPROSZENIEM NA WARSZTATY

MAJ 2019

Wyniki naboru w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

W dniu 14.05.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 803/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach subregionów Sądeckiego i Małopolska Zachodnia na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 8 628 548,67 zł.

Projekt Gminy Stary Sącz znalazł się na liście rezerwowej.

LISTOPAD 2018

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Gmina Stary Sącz złożyła wniosek na dofinansowanie drugiej edycji projektu: “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Stary Sącz”.

Rozstrzygnięcie w maju 2019 r.

Więcej informacji: tutaj

 

LISTOPAD 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie

6 listopada  2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz.

Skip to content