Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

STAWKI NA ROK 2023

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wynosi miesięcznie 35,00 zł za jednego mieszkańca. Dla właścicieli, którzy śmieci nie segregują stawka wynosi 140,00 zł za jednego mieszkańca.

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielolokalowych wynosi miesięcznie 30,00 zł za jednego mieszkańca.

Częściowe zwolnienia z opłaty:
• dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, w wysokości 9,00 zł/mieszkańca. Warunkiem częściowego zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji .
• dla dzieci posiadających ważną „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 4 zł/na każde dziecko.

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 206,00 zł/rok. Dla właścicieli niewypełniających ustawowego obowiązku zbierania odpadów sposób selektywny stawka wynosi 450,00 zł /rok

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych:
• I rata – płatna do 31 marca danego roku
• II rata – płatna do 30 czerwca danego roku
• III rata – płatna do 30 września danego roku
• IV rata – płatna do 30 listopada danego roku .
Powyższe terminy nie wykluczają możliwości wnoszenia opłaty co miesiąc.

Termin płatności rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych: do 30 września danego roku.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (płatność gotówką lub kartą). Zapłacić można oczywiście również za pośrednictwem bankowości internetowej lub przelewem bezpośrednio w placówkach Banku i Poczty Polskiej, na
INDYWIDUALNY NUMER KONTA OTRZYMANY ODRĘBNYM PISMEM lub na numer konta 28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 (Bank Spółdzielczy w Starym Sączu). W tytule przelewu należy zamieścić opis „Opłata Śmieciowa” oraz informacje jakiej nieruchomości dotyczy ta opłata.

KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Uprzejmie informujemy, że od 13 czerwca 2022 r. rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników. Uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu sprawdzą zasadności korzystania ze zwolnienia z posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z w/w ulgi.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Stary Sączu, wyposażeni w identyfikator oraz imienne upoważnienie Burmistrza Starego Sącza.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.
W trakcie kontroli może być sporządzana dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Po dokonanej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół pokontrolny.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b i ust. 4c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku poz. 888 z ze zm.), jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
– nie posiada kompostownika przydomowego, lub
– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
– uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
Burmistrz Starego Sącza wyda decyzję o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.
Konsekwencją wydania powyższej decyzji jest utrata prawa do zwolnienia i możliwość ponownego skorzystania z ulgi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wiązać się będzie z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skip to content