Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

OPŁATY
Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych wynosi 20,00 zł za jednego mieszkańca.
Częściowe zwolnienia z opłaty:
• dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, w wysokości 2,00
zł/mieszkańca
. Warunkiem częściowego zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji .
• dla dzieci posiadających ważną „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 4 zł/na każde dziecko.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• I rata – płatna do 31 marca danego roku
• II rata – płatna do 30 czerwca danego roku
• III rata – płatna do 30 września danego roku
• IV rata – płatna do 30 listopada danego roku .
Powyższe terminy nie wykluczają możliwości wnoszenia opłaty co miesiąc.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Starym
Sączu (płatność gotówką lub kartą). Zapłacić można oczywiście również za pośrednictwem
bankowości internetowej lub przelewem bezpośrednio w placówkach Banku i Poczty Polskiej, na
INDYWIDUALNY NUMER KONTA OTRZYMANY ODRĘBNYM PISMEM
lub na numer konta
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052
(Bank Spółdzielczy w Starym Sączu)
W tytule przelewu należy zamieścić opis „Opłata Śmieciowa” oraz informacje jakiej nieruchomości
dotyczy ta opłata.

Skip to content