Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 


TYTUŁ PROJEKTU: Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich”

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

CEL: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

DZIAŁANIE: 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

BENEFICJENT:                                              Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:                        638 819,42 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE:      190 890,00 PLN

OKRES REALIZACJI:                                       05.2018 r. – 11.2018 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O UE:   14.05.2018 r.

 

W Łazach Biegonickich powstanie zespół rekreacyjno-turystyczny. W ramach planowanej inwestycji zaplanowano budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, budowę siłowni zewnętrznej, utwardzenie działki – dojście do placu zabaw, opaska wokół boiska wielofunkcyjnego, budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowę ogrodzenia, uzupełnienie zagospodarowania przy altanie, przebudowę odcinka wodociągu, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej. Planowany czas zakończenia całości zadania jeszcze w tym roku.

AKTUALNOŚCI:

PAŹDZIERNIK 2018

Obiekt oddany do użytku

SIERPIEŃ 2018

Trwają prace przy budowie kompleksu rekreacyjno-turystycznego

 

LIPIEC 2018

Rusza budowa Kompleks rekreacyjno-turystyczny w Łazach Biegonickich obiekt powinien być gotowy do końca października.

CZERWIEC 2018

W dniu 20.06.2018 został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

KOMPLEX – BUD Józef WójcikCzerniec 120,33 – 390 Łącko

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja z otwarcia ofert:

http://bip.stary.sacz.pl/pl/3386/1,61919/budowa-kompleksu-rekreacyjno-turystycznego-w-lazach-biegonickich.html

MAJ 2018

Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich”

Termin składania ofert i wniosków: 06.05.2018 r. do godz. 10.30

Więcej informacji o przetargu:

http://bip.stary.sacz.pl/pl/3385/1,61884/budowa-kompleksu-rekreacyjno-turystycznego-w-lazach-biegonickich.html

Skip to content