E-administracja

TYTUŁ PROJEKTU: E-Administracja w Gminie Stary Sącz

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr2 : Cyfrowa Małopolska

DZIAŁANIE: 2.1.: E-administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.1: Elektroniczna administracja

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:  1 202 386,50 PLN

OKRES REALIZACJI:  do 31.12.2021

DATA PODPISANIA UMOWY:   24.08.2020 r.

CEL PROJEKTU:

 Poszerzenie zakresu dostępnych oraz tworzenie nowych e-usług, zwiększenie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy ePUAP oraz wykorzystanie technologii teleinformatycznej w zakresie świadczenia usług elektronicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenów Gminy. 

 

Aktualności

 

LUTY 2021

Gmina Stary Sącz w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: e-Administracja w Gminie Stary Sącz.” w kwocie: 901  789,87 zł.

Całkowita wartość projektu to 1 202 386,50 zł.

Projekt zakłada modernizacje strony technicznej tj. wzmocnienie bazy sprzętowej urzędu, rozbudowę systemów bezpieczeństwa, oraz zmiany w sposobie prowadzenia i rozpatrywania spraw.

E-urząd ma być ułatwieniem dla mieszkańców i firm w załatwianiu spraw za pomocą Internetu.

Projekt obejmuje nie tylko modernizację od strony technicznej czyli od wzmocnienia bazy sprzętowej urzędu czy rozbudowę systemów bezpieczeństwa, ale także do zmiany w sposobie prowadzenia i rozpatrywania spraw. E-urząd będzie ułatwieniem dla mieszańców Starego Sącza i firm w załatwianiu szerokiej gamy spraw urzędowych za pomocą Internetu.

Skip to content