Działalność gospodarcza


Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 i przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany, zawieszenia/wznowienia/wykreślenia/.

Urząd Miejski w Starym Sączu

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

Adres: 33-340 Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25

Pokój nr 47, II piętro

W godzinach :

poniedziałek – piątek : 7.30 – 15.30

wtorek : 7.30 – 17.00

numer telefonu: 18 449 77 42

e- mail: apierzga@starysacz.um.gov.pl

Wymagane dokumenty:

– Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) wraz z załącznikami

– dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-PN – służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku


CEIDG-POPR – służy do poprawy błędów we wniosku


CEIDG-RB – służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego


CEIDG-RD – służy do wpisywania większej ilości kodów PKD


CEIDG-SC – służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej


CEIDG-MW – służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej


CEIDG-ZS – służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej i złożony osobiście przez przedsiębiorcę w dowolnie wybranym Urzędzie Gminy.

2. Wysłany listem poleconym – wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczony przez notariusza.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.

Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie przedsiębiorcy albo zmiana wpisu.

Organ Gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis.

Jeśli przesłany wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku wskazując uchybienie w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu ubezpieczeń Społecznych

Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

Na stronie Biznes.gov.pl  można zarejestrować  firmę online, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku.

 Więcej informacji na stronach: www.ceidg.gov.plwww.biznes.gov.pl

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa z dnia 5 lipca  2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Skip to content