Raport o stanie gminy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Starego Sącza co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Starym Sączu raport o stanie gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi ( tzw. sesja absolutoryjna ). Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Raport o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2018
Raport o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2019


Skip to content