PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00, w każdą sobotę w godz. 8:30 – 13:30, gdzie można dostarczyć we własnym zakresie: papier i tektury, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież, bioodpady, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.

Tel. kontaktowy do pracownika PSZOK-u: 781 793 712

W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na przeterminowane leki. W siedzibie Urzędu Miejskiego oraz szkół podstawowych na terenie gminy Stary Sącz umieszczone są pojemniki na zużyte baterie.

Skip to content