Zakład Gospodarki Komunalnej

Dyrektor: mgr Ryszard Niejadlik

e-mail: rniejadlik@mzgk.starysacz.org.pl

ul. Piaski 21

tel./fax 18 448 29 10

33-340 Stary Sącz

Konto: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

33 8816 0001 2001 0007 5604 0001

Godziny przyjęć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.


Zadania realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Do zadań zakładu należą:

1) utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz,

2)  dostarczanie wody beczkowozem,

3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz,

4) prowadzenie w imieniu Gminy Stary Sącz spraw związanych z profilaktyką weterynaryjną oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, oraz wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt,

5) zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz,

6) prowadzenie spraw związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym oraz mieszkaniowym zasobem gminy na terenie Gminy Stary Sącz,

7) utrzymanie zieleni na terenie Gminy Stary Sącz,

8) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

9) zarządzanie obiektami gminnymi nie będącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych gminy oraz klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych,

10) utrzymanie lasów komunalnych,

11) konserwacja i bieżące utrzymanie rowów, będących w użytkowaniu Gminy Stary Sącz,

12) wykonywanie innych prac związanych z realizacją zadań o charakterze użyteczności publicznej zlecanych każdorazowo przez Burmistrza Starego Sącza, pod warunkiem zabezpieczania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych prac,

13) tworzenie warunków lokalowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stary Sącz,

14) administrowanie Zespołem Rekreacyjnym Park Wodny „STAWY” w Starym Sączu oraz Platformą Widokową na Woli Kroguleckiej,

15) zarządzanie Placem Targowym „Mój Rynek” w Starym Sączu,

16) montaż i naprawa znaków drogowych oraz drobne remonty nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy,

17) utrzymanie parków miejskich, Przystani na Karpackim Szlaku Rowerowym w Barcicach oraz placów zabaw na terenie Gminy,

18) administrowanie obiektami sportowymi przekazanymi Zakładowi w użyczenie,

19) inkasowanie w imieniu gminy opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Starego Sącza,

20) inkasowanie w imieniu gminy opłaty targowej w wyznaczonych miejscach na terenie Starego Sącza,

21) administrowanie obiektem Park & Ride w Starym Sączu.


Komunikaty, obwieszczenia, informacje

Zamówienia publiczne (przetargi, zapytania ofertowe)

Praca w MZGK

Gminne Schronisko dla zwierząt

Targowisko “Wielki Wygon”

Park Wodny “Stawy”

Cennik opłat cmentarzy komunalnych

Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych “RODO”

Skip to content