Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

19 grudnia 2017 r. Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu  wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)  będzie  wynosiła  13 363 310,28 złotych. 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Sącz i usprawnienie zarządzania  majątkiem sieciowym, spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno – ściekowego w aglomeracji “Nowy Sącz” a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców  ma za zadanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo  i wysoką jakość usług. Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej.


Główne zadania inwestycji:

Zadanie 1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza o długości 2,076 km.

Zadanie 2

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej, Węgierskiej wraz z zabudową 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć 0,853 km), ul. Węgierska (sieć 1,522 km).

Zadanie 3

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie  sieć kanalizacji  sanitarnej  o długości  10,732 km).

Zadanie 4

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym m.in. wymiana armatury oraz napędów dostosowanych do płynnej regulacji siecią w sieciowych pompowniach  ścieków oraz hydroforniach, instalacja  punktów  pomiarowych  zapewniających  optymalną  identyfikację  i  sterowanie  systemem wod – kan.

Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez co przyczyni  się  do poprawy efektywności energetycznej.


ZADANIE NR 1

Trwają prace przy Zadaniu nr 1, czyli rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej cześci Starego Sącza o długości 2076 km.

Brakujące elementy sieci uzupełnia firma Machnik. Koszt wykonania brakujących elementów sieci to 2 439 389 zł. To część zadania pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.


Umacnianie brzegów Moszczeniczanki po przejściu siecią kanalizacyjną  pod korytem potoku

INŻYNIER KONTRAKTU

INFORMACJA z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym pod nazwą: „Inżynier Kontraktu”. Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 


ZADANIE NR 3

Umowa na budowę kanalizacji w zachodniej części miasta podpisana

Roboty wykona konsorcjum firm Machnik i Krisbud.

– To największe zadanie jakie Gmina Stary Sącz realizuje z własnego budżetu, a koszt to prawie 20 mln zł – mówił podczas podpisania umowy burmistrz Jacek Lelek. – Wsparciem jest dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 13 mln zł.

Firma wykonała już kilka podobnych inwestycji na terenie i Starego Sącza i Nowego Sącza i myślę, że będziemy się dobrze dogadywać z mieszkańcami – podkreślał Krzysztof Machnik, szef firmy –starosądeczanie są wyrozumiali i widzą potrzebę budowy sieci kanalizacyjnej. 

Firma Machnik wykonuje w tym momencie kanalizację na ul. Partyzantów.

– Duży nacisk kładziemy na pracę odtworzeniową, czyli odbudowę chodników i nawierzchni ulic – zapewniał Krzysztof Machnik. – Wykopy będą głębokie, a chcemy, żeby wykonana praca była wizytówką firmy. Samej kanalizacji nie widać, ale zdarza się, że widać jej „uboczne efekty” na powierzchni. Dołożymy wszelkich starań, by ten grunt po położeniu kolektora pod chodnikami i asfaltem odpowiednio zagęścić. Dajemy długi okres gwarancji i w naszym interesie jest, żeby ta robota odtworzeniowa była po prostu trwała i solidna. Zresztą jesteśmy firmą z Sądecczyzny – pracujemy niejako u siebie. Myślę, że za półtora miesiąca, może za miesiąc ruszymy z pracami.

Roboty będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu.

– Przetarg wygrał sprawdzony wykonawca, który ma doświadczenie w takich inwestycjach. Firma tak poprowadzi prace na ulicach Piłsudskiego i Źródlanej, by zawsze ciąg komunikacyjny od strony Gołkowic był przejezdny, ale utrudnień przy takiej dużej inwestycji nie da się uniknąć – podkreśla burmistrz.

 Burmistrz podpisał dzisiaj również umowy na wykonanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Park&Ride. Te umowy pokazują również skalę dofinansowania jakie udało się zdobyć na te inwestycje.

Tak wygląda “dorobek”  inwestycyjny dzisiejszego dnia.

Kanalizacja część zachodnia Starego Sącza – Konsorcjum firm Machnik i Krisbud

koszt budowy po przetargu 19 897 035.11 zł

Projekt “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu (włączając tam inne zadania z  tego projektu realizowane w osobnych postępowaniach przetargowych, czylii ul. Bazielicha i Dunajcowa, ul. Partyzantów, ul. Węgierską) wynosi 26 968 906,56 zł, z tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 zł.


ZADANIE NR 2

Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej przy u. Bazielicha i Dunajcowej

Kolejny krok inwestycyjny za nami. Burmistrz Jacek Lelek podpisał z firmą Machnik umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach Bazielicha i Dunajcowej. Przedsiębiorstwo reprezentowała pani Danuta Machnik, prezes zarządu firmy.

Kwota za jaką wykonawca wybuduje kanalizację o długości prawie kilometra to 814 231.53 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej to część zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.  Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 złotych.

RUSZYŁA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WIKTORA BAZIELICHA


Budowa kanalizacji przy ul. Węgierskiej


BIURO NADZORU PROJEKTU

 W Biurze Nadzoru Projektu można zasięgnąć  informacji o przebiegu sieci kanalizacyjnej, zakresie prac i przewidywanych terminach prac, zapoznać się z mapami itp.


Biuro mieści się w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 30 (naprzeciw Urzędu Miejskiego, w budynku gdzie do tej pory funkcjonowały delikatesy Centrum i działa firma geodezyjna).

Biuro jest na II piętrze i jest czynne w środy i czwartki w g. 11 -14. Biuro prowadzi firma Inżynierska Arcus, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pod nazwą: „Inżynier Kontraktu”.

Biuro Nadzoru Projektu działa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Kanalizacja dla Mostek, Gołkowic Dolnych, Moszczenicy Wyżnej
i Moszczenicy Niżnej


Burmistrz Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych. Umowa rozszerza o cztery nowe zadania realizowany obecnie projekt wart 27 mln zł. Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

Mimo olbrzymich nakładów i proaktywnego działania Gminy Stary Sącz i spółki Sądeckie Wodociągi mamy świadomość, ze sieć nie jest pełna i mieszkańcy czekają na tę inwestycję – mówi burmistrz Jacek Lelek. –By ta sieć była kompletna, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z dobrodziejstwa sieci kanalizacyjnej i żyć w zdrowym środowisku zdecydowaliśmy się i tutaj dziękuję Radzie Miejskiej za przychylność, rozszerzyć realizowany w tym momencie projekt o nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w Mostkach, Gołkowicach Dolnych, Moszczenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej. To kontynuacja inwestycji jakie Sądeckie Wodociągi realizowały w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, i trwającej budowy kanalizacji w Starym Sączu, którą budujemy samodzielnie, przy oczywiście ogromnym wsparciu funduszu.

Żeby ten system był efektywny niezbędna jest również budowa wodociągu w Moszczenicy Wyżnej. Budowa sieci wodociągowej będzie ściśle powiązana z budową sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości i będzie dotyczyła tych samych mieszkańców. Woda będzie pochodzić z nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Gaboniu. Ta część inwestycji nie będzie jednak dofinansowana.

Mostki

Łączna długość kanalizacji 9 km 309 m. Planowana liczba osób do podłączenia – 659. Planowana budowa sieciowej przepompowni ścieków. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać wzdłuż istniejącej zabudowy w pasie drogi gminnej.

Moszczenica Niżna

Łączna długość kanalizacji 11 km 997 m. Planowana liczba osób do podłączenia – 790. Planowana budowa sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów) oraz do stniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.

Moszczenica Wyżna

Łączna długość kanalizacji 8 km700 m

Łączna długość wodociągu 7 km.

Planowana liczba osób do podłączenia – 435.

Rejon obejmuje około 125 istniejących i planowanych budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych przewidzianych do podłączenia. Planuje się dwie przepompownie ścieków. Sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieć wodociągowej w Przysietnicy.

Gołkowice Dolne

Łączna długość kanalizacji 12 km 600 m

Planowana liczba osób do podłączenia – 742.

Rejon obejmuje około 404 istniejących i planowanych budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych przewidzianych do podłączenia. Planuje się budowę czterech w pełni zautomatyzowanych pompowni ścieków.

W ramach tych czterech zadań nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 oósb, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.

Wartość budowanej i planowanej kanalizacji 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.


Rozstrzygnięcie przetargu na realizację budowy kanalizacji w Moszczenicy Niżnej

W grudniu 2019 roku władze Gminy Stary Sącz wraz z przedstawicielem Wykonawcy, firmy MUR-BET podpisały umowę na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica Niżna.

– Budowa kanalizacji w gminie to wydarzenie bez precedensu – zaznacza burmistrz Jacek Lelek. – Mam tu na uwadze skalę przedsięwzięcia, koszt i wagę sprawy dla mieszkańców i środowiska. Jako samorząd jeszcze nigdy nie realizowaliśmy samodzielnie tak wielkiej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinniśmy zakończyć zachodnią część Starego Sącza w przyszłym roku, a przed nami jeszcze przygotowywane przetargi na Gołkowice Dolne, Mostki i Moszczenicę Wyżną.

Po rozszerzeniu projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” o Mostki, Gołkwice Dolne, Moszczenicę Wyżną i Wyżną ogłoszono pierwszy przetarg. Wygrała firma Mur-bet, a koszt budowy tego odcinka to 8 230 503 zł. Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej to prawie 12 km sieci. Skorzysta z niej docelowo 790 osób.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności.

Więcej informacji o przetargu można znaleźć: tutaj

W 2021 roku Gmina Stary Sącz wydała ponad 13 mln zł na budowę kanalizacji.

Dzięki inwestycjom w sieć udało się podłączyć do kanalizacji około 500 osób – Sądeckie Wodociągi podpisały w 2021 roku 110 umów na odbiór ścieków.

W roku 2021 najwięcej gmina wydała na kanalizację w Mostkach – 9,2 mln zł. Tam prace jeszcze trwają. Natomiast inwestycję w Moszczenicy Niżnej zakończono. Ostatni etap prac kosztował 3 mln zł. Jak na razie w Moszczenicy Niżnej do sieci podłączyło się 46 odbiorców. Mieszkańcy do sieci podłączali się również w Starym Sączu (31 umów) i w innych miejscowościach ( po kilka, kilkanaście umów). 656 tys. zapłacono za pierwszy etap prac w Gołkowicach Dolnych.

– Dofinansowaliśmy przyłącza mieszkańcom i wydaliśmy na to w 2021 r. 306 tys. zł – mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Uchwała rady w tej sprawie nadal obowiązuje i w budżecie na rok 2022 również zabezpieczyliśmy pieniądze na ten cel. Gmina Stary Sącz przeprowadziła również 107 kontroli przepisów przestrzegania ustawy o zachowaniu czystości i porządku i wydała 14 decyzji nakazujących przyłączenie się do kanalizacji.

Przypominamy, że Gmina Stary Sącz prowadzi program finansowego wparcia dla mieszkańców podłączających się do sieci kanalizacyjnej. Wszystko o naborze wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego znajdziecie Państwo tutaj https://bip.malopolska.pl/starysacz,m,333041,program-dofinansowujacy-budowe-przylaczy-kanalizacyjnych.html lub pod nr tel. 18 449 77 23.

Dlaczego warto i trzeba podłączać do sieci kanalizacyjnej?

Powodów jest kilka, a najważniejsze z nich to czyste środowisko, zdrowie, dotacje do przyłączy, prawny obowiązek, a w razie braku podłączenia możliwe sankcje.

Przepisy prawne

Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie 91/271/EWG oraz uporządkowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/W. Głównym celem przyjęcia dyrektywy 91/271/EWG było ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji powinno zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego. Dyrektywa ta wprowadza pojęcie „aglomeracji” jako podstawowej jednostki obszaru, na której jest prowadzone gospodarowanie ściekami komunalnymi. Gmina Stary Sącz należy do obszaru aglomeracji Nowy Sącz o równoważnej liczbie mieszkańców 180 000, w której istnieje obowiązek ujęcia w system kanalizacyjny ścieków sanitarnych i odprowadzenia ich do oczyszczalni. Obszar ten musi być skanalizowany co najmniej w 98%.

Nieruchomości zlokalizowane w obszarze aglomeracji i mające techniczne możliwości muszą być podłączone do kanalizacji sanitarnej. Brak wykonania powyższego obowiązku, wynikającego z ww. dyrektyw oraz z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) będzie skutkować wydaniem decyzji nakazującej podłączenie do kanalizacji, a przy dalszej opieszałości wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Przydomowa oczyszczalnia – tak, ale…

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obszarze aglomeracji i wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) mają obowiązek monitorowania jakości ścieków oczyszczonych, wprowadzanych do wód lub do ziemi. Wiąże to się z koniecznością przeprowadzania analiz ścieków po oczyszczeniu z częstotliwością nie mniejsza niż 24 próbki w okresie roku, przez akredytowane laboratoria. Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej tylko w przypadku kiedy spełnia ona wymagania określone w ww. przepisach.

Zadanie pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Kolejne kilometry kanalizacji i wodociągów

Moszczenica Wyżna to następna miejscowość po Gołkowicach Dolnych, Mostkach i Moszczenicy Niżej, która będzie skanalizowana w drugim etapie trwającego od 2018 r. projektu. Wykonawca rozpoczął już prace.

W Moszczenicy Wyżnej powstanie 8,7 km sieci kanalizacyjnej i 7 km wodociągu. Dzięki temu możliwość podłączenia do sieci zyska ponad 100 nieruchomości. Prace trwają równolegle w Gołkowicach Dolnych. Tutaj z kolei planowane jest wybudowanie 12,6 km sieci kanalizacyjnej, która obsłuży docelowo ponad 200 budynków. W Mostkach prace, również te związane z odtworzeniem dróg, już się zakończyły. Niedługo mieszkańcy będą mogli przyłączać się do sieci.

Front robót przenosi się do Moszczenicy Wyżnej i jest to dobra informacja, bo to jak na razie ostatnia część drugiego etapu naszego wielkiego projektu wodno-kanalizacyjnego – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Oczywiście będziemy chcieli sukcesywnie docierać z kanalizacją wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i technicznie, ale w ramach trwającego projektu współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności to ostatni etap. Chcę jeszcze podkreślić, że takie długotrwałe i skomplikowane inwestycje pociągają zawsze za sobą następne, bo ta infrastruktura musi być jak najbardziej j kompletna. Tak było z zadaniami współfinansowanymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli przebudowie i rozbudowie wodociągu w Mostkach, budowie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Moszczenicy Niżnej, czy budowie wodociągu w rejonie ul. Partyzantów w Starym Sączu.

Budowa kanalizacji i wodociągów I

Budowa kanalizacji i wodociągów II

Budowa kanalizacji i wodociągów III

Budowa kanalizacji wodociągów IV

Skip to content