Karta Dużej Rodziny

Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Stary Sącz posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, w ramach programu „Starosądecka Karta Dużej Rodziny”, mogą korzystać z następujących ulg:

Lp.Nazwa podmiotuOferta
1.Gmina Stary Sącz1. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego w którym wspólnie zamieszkuje w wysokości 4 zł  miesięcznie za każde dziecko. 2. Warunkiem uprawniającym do zniżki jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. 3. Podstawą uzyskania zniżki jest złożenie nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2.Gmina Stary Sącz1. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma uprawnienie do zniżki za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z domu mieszkalnego w którym zamieszkuje (lokalu mieszkalnego w przypadku budynku wielorodzinnego) w wysokości 10 % do pobranej wody ceny obowiązującej u  dostawcy i 10 % do ceny odprowadzanych ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 2. Warunkiem uzyskania zniżki jest wystąpienie przez rodzica rodziny wielodzietnej lub opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny z wnioskiem do  dostawcy wody i odbiorcy ścieków zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
3.Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ul. Stefana Batorego
1. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma uprawnienie do
30 % zniżki na bilety wstępu na wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (zniżka dotyczy biletów zakupionych w ramach przedsprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej Rynek 5, bądź w kasie Centrum). 2. Warunkiem uzyskania 30 % zniżki  jest okazanie posiadanej Karty Dużej Rodziny przez jej posiadacza przy zakupie biletu wstępu.
4.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o. o. w Nowym Sączu,
ul. Stanisława Wyspiańskiego 22
1. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny ma uprawnienie do 30 % zniżki z tytułu zakupionego biletu miesięcznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 22.   2. Warunkiem uzyskania 30 % zniżki na zakup biletu miesięcznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 22  jest okazanie posiadanej karty dużej rodziny przez jej posiadacza.

Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, iż od dnia 16 czerwca 2014 r . rodziny wielodzietne z terenu Gminy Stary Sącz mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25, tel.: 18/4460270.

Karta stanowi podstawę do wspierania rodzin mających co najmniej trójkę dzieci. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie i bez względu na dochód, każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Okres obowiązywania Karty:
• rodzice – dożywotnio;
• dzieci:
ـ do ukończenia 18 lat;
ـ do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki;
ـ niepełnosprawne – na czas trwania niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat Karty, wzór wniosku do pobrania oraz wykaz firm i instytucji, które oferują zniżki, są dostępne na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.

 Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 18/4460270 wew. 100, oraz drogą e-mailową na adres: gmina@stary.sacz.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25.

Skip to content