Skarby przyrody pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU: SKARBY PRZYRODY POGRANICZA – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

BENEFICJENT:  Gmina Stary Sącz i Lewocza

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU :  2 936 595,70 €

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE :  2 496 106,32 €

OKRES REALIZACJI:  01.09.2019 – 31.08.2021

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE :  03.09.2019

Cel projektu:
Planowane efekty:
Kontakt do beneficjenta:
Prírodné klenoty pohraničia
Cel projektu:

dalsze pogłębianie współpracy pomiędzy Starym Sączem, a Lewoczą i generowanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne udostępnianie cennych elementów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, tworzenie nowych produktów turystycznych w sposób minimalizujący ich wpływ na cenne siedliska flory i fauny, przy jednoczesnym umożliwieniu wszechstronnego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza, a poprzez to poprawę jakości życia mieszkańców obszarów peryferyjnych obu krajów.

Planowane efekty:

poprawa warunków bytowania cennych gatunków fauny (w szczególności płazów) w miejscach realizacji projektu, wypracowanie rozwiązań które poprawią warunki życia zwierząt na obszarze pogranicza, tworzenie nowych miejsc pracy w szeroko rozumianej branży turystyczno-rekreacyjnej po zrealizowaniu inwestycji i dzięki stworzeniu nowego produktu, wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności obu miejscowości.

Kontakt do beneficjenta:

Kontakt do beneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. +48 18 446 02 70,gmina@stary.sacz.pl

 

 

 

Prírodné klenoty pohraničia

Názov projektu:  PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA

Finančného príspevku z:  EFRR (85%)

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 

Vedúci partner –Žiadateľ : Gmina Stary Sącz  (http://stary.sacz.pl/

Názov žiadateľa: Mesto Levoča  (http://www.levoca.sk/)

Celková hodnota projektu : 2 936 595,70€

Plánované začatie projektu: 01.09.2018

Plánované ukončenie projektu: 31.08.2020

 

  1. Stručný opis projektu a Špecifický cieľ


Predmetom projektu je vytvorenie dvoch turistických atrakcií vo významných prírodných lokalitách, ktoré budú vybudované tak, aby čo najmenej (vo fáze výstavby a prevádzky) zasahovali do rastlinných a živočíšnych zdrojov v týchto oblastiach.

V meste S. Sącz a v lokalite Miejska Góra vznikne chodník v korunách stromov (dĺ. 212,47 m), ktorý umožní pozorovanieprírody inovačným neinvazívnym spôsobom. Prístup k atrakcii bude zabezpečovať novátorská prír. trasa prezentujúca život obojživelníkov vyskytujúcich sa na chránenom území Popradzki Park Krajobrazowy, ktorá bude deti a mládežvzdelávať o správaní sa v prírode.

Pre Levočskú Dolinu bol navrhnutý náučný chodník prezentujúci život tunajších obojživelníkov a najvzácnejšie prvky miestnej flóry. Trasa (dĺ. 1 175 m) bude viesť okolo neveľkého rybníka, ktorý je prirodzeným životným prostredím obojživelníkov. Prvá časť trasy bude zameraná na obojživelníky, druhá na miestnu flóru (v tejto časti bude mierne vyvýšená nad úroveň zeme, aby čo najmenej zasahovala do prítomných zdrojov). Celok budú dopĺňať atraktívne prvky drobnej architektúry, ktoré – najmä najmladším turistom – umožnia spoznať vzácne druhy Levočskej Doliny. Plánuje sa tiež adaptácia tunajšej stavby na expozičné priestory (Dom prírody). Veľmi dôležitým prvkom projektu bude cyklus workshopov a záverečná populárno-náučná konferencia, ktoré budú

podriadené vypracovaniu riešení s cieľom spojiť ochranu prírody a zachovanie jej hodnôt pre ďalšie generácie v čo najmenej porušenom stave so súčasným rozvojom udržateľnej turisticko-rekreačnej ponuky. Boli naplánované workshopy pre prírodovedcov, zástupcov cestovných kancelárií a deti a učiteľov. Vzniknú tiež zaujímavé publikácie a krátky film o miestnej prírode, ktorý zaujímavým spôsobom predstaví nové atrakcie (predpokladá sa, že na výrobu filmu bude použitý dron, vďaka čomu bude príroda predstavená neobyčajne atraktívne). Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Kontakt:

Slovensko

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
IČO: 329321
DIČ: 2020717754

Email: mesto@levoca.sk

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I KOMPLEKSU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ „SZLAK PŁAZÓW” » 

KOD QR DO REGULAMINU: 

60a7aa03af72e_p
60a7aa0eda1ca_p
60a7a9f837b54_p
60a7a9edbbe20_p
2(2)
1_(1)
60a7a9e10b7ed_p
60a7a9d49f29b_p
60a7a9c980bc8_p
5
5iiiiii
6(2)
60a7a8ccddb95_p
60a7a9b79659d_p
60a7a9bd0a18f_p
60a7a9c357f2e_p
4
3i
3
2i
1(7)

Poprzednie
Następne

Aktualności:

MARZEC 2021

Gmina Stary Sącz w ramach projektu „SKARBY PRZYRODY POGRANICZA – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie” opracowała komiks pn. „7 Element”.

Komiks ma za zadanie przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony przyrody wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie regionu Starego Sącza i Lewoczy.

LINK DO KOMIKSU:  https://pl.plsk.eu/documents/15954/113042/Komiks%207%20ELEMENT.pdf/d68fd22e-91a0-4d73-b77e-c0c3f5facc49?fbclid=IwAR2PmPqzlC6_-n7wQEM2faxuwS1h9AYmpgoRSzlNQguZXxACWb1q-pMlh7k

LINK DO STRONY POLSKIEGO INSTYTUTU W BRATYSŁAWIE: https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/

LUTY 2021

Długo wyczekiwana atrakcja na Miejskiej Górze w Starym Sączu pnie się w górę.

Wszelkie prace nad powstaniem ścieżki w koronach drzew idą zgodnie z planem. Oficjalna data zakończenia budowy planowana jest na czerwiec 2021r. Ścieżka o długości 218 m będzie zaczynała się na szczycie Miejskiej Góry. Na dole wyposażona zostanie m.in. w hamaki, mostki, a na górze znajdowała się będzie szklana podłoga i pomost z którego będzie doskonały widok na Stary Sącz.

Wstęp na ścieżkę będzie bezpłatny.

Poniższe zdjęcia ukazują postęp prac na budowie:

WRZESIEŃ 2019
 Wyłoniono wykonawcę ścieżki w koronach drzew, została nim firma:Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WRZESIEŃ 2019

3 września 2019 roku władze Gminy Stary Sącz podpisały umowę na dofinansowanie projektu pn. “SKARBY PRZYRODY POGRANICZA – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie“. Realizacja planowana jest do 31.08.2021 roku.

Skip to content