Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Stary Sącz – etap 1

Nazwa Inwestycji: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Stary Sącz – etap 1

Numer Edycji: Edycja3GPR/2021

Kwota promesy: 2.850.000,00 PLN

Całkowita wartość: 3.321.095,10

Planowana data zakończenia Inwestycji: 2022-12-30

Opis Inwestycji: W ramach inwestycji, zmodernizowanych zostanie 10 odcinków dróg gminnych, które zlokalizowane są na obszarze na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne lub są skomunikowane siecią dróg gminnych z tymi obszarami. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni asfaltowej lub betonowej, wykonanie poboczy, odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego.

AKTUALNOŚCI

Październik 2022

W dniu 12.10.2022 Gmina Stary Sącz złożyła Oświadczenie Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie wskazany został Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., wynagrodzenie zgodnie z Umową 3.321.095,10 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy).

Wrzesień 2022

W dniu 20.09.2022 Gmina Stary Sącz złożyła wniosek o udzielenie Promesy i w tym samym dniu została przyznana Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3/PGR/2021/2999/PolskiLad, na kwotę 2.850.000,00 PLN, co stanowiło 85.82% ostatecznej wartości inwestycji.

Skip to content