Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

TYTUŁ PROJEKTU : „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Oś priorytetowa : Wiedza i kompetencje

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół

PODDZIAŁANIE 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

BENEFICJENT : Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU :  74 784,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE : 74 784,00 PLN

O projekcie:
Cel projektu:
Planowane efekty:
O projekcie:

projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe

Cel projektu:

celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólnie poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówkach systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

Planowane efekty:

usprawnienie, poprawa jakości i umożliwienie zdalnej nauki uczniów starosądeckich szkół w czasie trwającej pandemii COVID-19.

AKTUALNOŚCI:

CZERWIEC 2021 r.

Gmina Stary Sącz w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” pozyskała dofinansowanie w wysokości 74 784,00 zł. Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 umożliwiły zakupienie 32 sztuk nowoczesnych laptopów, wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez dostarczenie im  zakupionego sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

Jest to już kolejny zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Wcześniej Gmina zakupiła 92 sztuki laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  i „Zdalna Szkoła +” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 

 

Skip to content