Deklaracje


Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:
• właścicieli nieruchomości, którzy rozpoczynają kompostowanie bioodpadów
• zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, w terminie do 14 dni od wystąpienia tych
okoliczności,
• zmiany danych – ilości mieszkańców – będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana.
Deklaracje są dostępne w Urzędzie Miejskim – dziennik podawczy lub pok. Nr 10 oraz do pobrania
poniżej
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe.

Deklaracje należy składać w tut. Urzędzie, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-PUAP.
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w
deklaracji, w przypadku rozbieżności danych ilościowych osób, tj.: dokument potwierdzający
uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, w której
zamieszkuje, lub inne dokumenty potwierdzające miejsce przebywania osoby poza Gminą Stary
Sącz, na której jest zameldowana (umowa najmu, dzierżawy, umowa o pracę)

Skip to content