Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Urząd Miejski w Starym Sączu

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

Adres: 33-340 Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25

pokój nr 47, II piętro

w godzinach :

poniedziałek: 8.30 – 16.30

wtorek – piątek: 8.30 – 15.30

numer telefonu:

18 449 77 42, 18 449 77 40

E – mail: apierzga@starysacz.um.gov.pl

Ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.2020 poz.2211 z póź.zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. 2017. poz.2166)

Obiekt, w których będą świadczone usługi hotelarskie należy zgłosić do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS – o ile taki posiada.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych Opis obiektu Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych.

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

• określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,

• nazwę i adres obiektu,

• informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,

• informację o liczbie miejsc noclegowych.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

• zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

• uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,

• zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

• zmianie liczby miejsc noclegowych,

• zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu.

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wykreśla z urzędu obiekt z ewidencji, jeżeli:

1) przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich;

2) przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;

3) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik, świadczący usługi hotelarskie w obiekcie, zmarł;

4) obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami;

5) stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm.) stawka opłaty skarbowej od zaświadczenia wynosi 17 złotych. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Stary Sączu lub przekazać na konto Urzędu Miejskiego w Starym Sączu nr 66 8816 0001 2001 0000 0013 0047.


(…)

Skip to content