Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gmina Stary Sącz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://starysacz.um.gov.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
Telefon: 18 449 77 06
Fax: 18 446 02 73
e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo  w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów, dodanie napisów do filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne cyfrowo niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • w miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:   2022-03-31 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksander Kowal 
e-mail: akowal@starysacz.um.gov.pl 
Telefon: +48 18 449 77 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Urzędu Miejskiego w Starym Sączu nie spełnia wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Stefana Batorego 25, drugie od strony podwórka wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku Urzędu ( tylko parter ),
 • wydzielone zostało jedno miejsca parkingowe przy budynku oraz 4 miejsca na pobliskim parkingu,
 • w budynku nie ma windy,
 • na parterze znajduje się Punkt Obsługi Mieszkańców, dla osób poruszających się na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,
 • w celu załatwienia sprawy urzędowej pracownik merytoryczny Urzędu schodzi do osoby niepełnosprawnej,
 • na parterze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku
 • w formie wizualnej, brak oznaczeń w alfabecie Brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • do wszystkich pomieszczeń służbowych w budynku można wejść z psem  asystującym lub psem przewodnikiem,
Skip to content