Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz

Zadanie pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz” w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Program: „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”

Fundusz: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł

Kwota dotacji: do 50 000,00 zł

Okres realizacji : 2030 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie w formie dotacji: 20.12.2019 r.

Cel projektu: Strategia elektromobilności obejmować będzie działania zarówno w sektorze publicznym i prywatnym przewidując działania obejmujące: rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, promowanie wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców miasta w tym poprzez wdrożenie zachęt i udogodnień, wykorzystanie rozwiązań technologicznych w zakresie smart city.

Planowane efekty:

– realizacja zobowiązań przewidzianych dla podmiotów publicznych wynikających z Ustawy o Elektromobilności, Planu Rozwoju Elektromobilnośći „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.;

– lokalny rozwój społeczno-gospodarczy poprzez stworzenie możliwości otwarcia miasta na nowy sektor gospodarczy jakim jest elektromobilność, związany m.in. z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedażą, naprawą i serwisowaniem samochodów/rowerów elektrycznych oraz wykorzystaniem inteligentnych technologii;

– podniesienie atrakcyjności regionu dla turystów m.in. poprzez poprawę jakości powietrza, dostępności nowoczesnych rozwiązań np. wypożyczaniem elektrycznych środków transportowych w ramach smart city.

31.03.2021  – Konsultacje społeczne projektu „Strategii Elektromobilności” – do 15 kwietnia 2021 r.

W związku z trwającymi konsultacjami projektu „ Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Stary Sącz” zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia niżej załączonego FORMULARZA KONSULTACYJNEGO, w którym istnieje możliwość do przekazania swoich opinii oraz ewentualnych uwag do projektu dokumentu.    

Opracowana strategia ma na celu ogólną poprawę jakości powietrza i komfortu życia w mieście i gminie, zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych ale także wprowadzenia innych rozwiązań np. elementów Smart City.

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza ws. Konsultacji: https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,1905247,konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-dla-gminy-stary-sacz.html

Wypełniony formularz można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres : Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, z dopiskiem : konsultacje projektu dokumentu Strategia Elektromobilności.  Na zgłaszane uwagi czekamy do dnia 15 kwietnia 2021.

  1. LINK DO FORMULARZA KONSULTACYJNEGO
    2. LINK DO PROJEKTU STARTEGI ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W STARYM SĄCZU
Skip to content