STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ w Starym Sączu

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: 3.1 Strefy aktywności gospodarczej

PODDZIAŁANIE: 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

 

BENEFICJENT:

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:

OKRES REALIZACJI:

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

Gmina Stary Sącz

1 509 673, 36 PLN

896 088, 53 PLN

13.10.2017 – 30.09.2019

13.10.2017

 

GŁÓWNYM CELEM  projektu jest stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie strefy aktywności gospodarczej w Gminie Stary Sącz. Zostanie to zrealizowane poprzez stworzenie dogodnych warunków komunikacji w obrębie SAG, zapewnienie korzystnych warunków do inwestowania dzięki budowie wszystkich sieci technicznych niezbędnych do lokowania i prowadzenia działalności, zmniejszenie kosztów dostępu do obszarów inwestycyjnych, poprawę warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, wzbogacenie oferty terenów inwestycyjnych w Gminie Stary Sącz czy poprawę ładu przestrzennego na obszarze Strefy. 

 

AKTUALNOŚCI

PAŹDZIERNIK 2018:

Kolejne firmy decydują się na inwestycje w Starosądeckim SAGu

Więcej informacji: tutaj

GRUDZIEŃ 20187:

Zakończenie przetargu.

2017-12-15 zakończenie przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Więcej informacji: tutaj

 

WRZESIEŃ 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie

18 września 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. “Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz”.

LIPIEC 2017:

Wybór projektów do dofinansowania

20.07.2017Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków unijnych. Wśród wybranych znalazł się projekt Gminy Stary Sącz zatytułowany: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz”.

Więcej informacji: tutaj

Skip to content