Zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Referat Organizacji i Spraw Społecznych


pokój nr 26 (I piętro Urzędu)

tel. 18 446 02 70, 18 449 77 29

e-mail: ikaczor@starysacz.um.gov.pl

 


Zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

1. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Uchwała Nr LIII/827/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • Uchwała Nr LIII/828/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Sącz


2. Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:

  •     525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  •     525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  •     2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

  • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


    Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w podstawowej wysokości.

    Opłaty, o których mowa wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

DRUKI:

Skip to content