Dla przedsiębiorców

KOMUNIKAT
3 lutego 2020 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę nr XIX/322/2020 w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1462).
Od 1 kwietnia 2020 r. gminny system odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie obejmował
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, czyli firm i instytucji.
W związku z tym w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości
wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) konieczne jest zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem
wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz.
Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina w ramach swoich kompetencji będzie kontrolować posiadanie
umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz
dowodów uiszczanych opłat za te usługi.
W Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Stary Sącz wpisane są podmioty wykazane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content