Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINIE STARY SĄCZ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza Starego Sącza, adres siedziby: Urząd Miejski, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.
 2. Z administratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie email: gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: +48 18 446 02 70, pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie email: iod@starysacz.um.gov.pl; pisemnie na podany w pkt 1 adres, telefonicznie: 786 917 353.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu : a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Stary Sącz oraz w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. c) i e) RODO ); b) realizacji umów zawartych z Gminą Stary Sącz ( art.6 ust. 1 lit. b) RODO ); c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art.6 ust. 1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) RODO ).
 5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane i usuwane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Nie ma zastosowania zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt b RODO w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzana na mocy prawa krajowego, lub prawa UE któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych ; f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art.9 ust.2 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą tworzone żadne profile;
 13. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załączniki:

Art. 122h. Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Udostępnianie informacji w sprawach załatwianych milcząco

§ 1. W sprawach załatwianych milcząco organ administracji publicznej udostępnia informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.

§ 2. Przekazanie informacji, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w sposób określony w § 1, nie zwalnia organu administracji publicznej z obowiązku ich przekazania przy pierwszej czynności skierowanej do strony.

Inspektor Ochrony Danych:

Anna Tokarz, kontakt telefoniczny: 786 917 353, e-mail: iod@starysacz.um.gov.pl

Adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miejski w Starym Sączu,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz

W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej adresy.

Skip to content