Mieszkania SIM w Starym Sączu – II nabór wniosków !!!

Od 15 lipca 2024 r. rusza II nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w Starym Sączu wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o.

Wnioski należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Batorego 25, w formie pisemnej, według wzoru określonego  w załączniku do Zarządzenia nr 109/2024 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2024 r., w terminie od 15 lipca 2024 r. do 16 września 2024 r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem “Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM –
II nabór”. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Do wniosku załącza się dokumenty i oświadczenia określone we wzorze wniosku. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dodatkowych dokumentów i oświadczeń, innych niż wskazane we wzorze wniosku, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia oceny wniosku.

Nieprzedłożenie dokumentów i oświadczeń określonych we wzorze wniosku albo nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów i oświadczeń jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia danego kryterium.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne uniemożliwiające rozpoznanie wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

Wnioski złożone przedwcześnie lub po terminie naboru albo wnioski, których braki formalne nie zostały usunięte w terminie, pozostawia się bez dalszego biegu.

Osoby znajdujące się we wspólnym gospodarstwie domowym, w skład którego wchodzi wnioskodawca i osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania, zwanym Gospodarstwem Domowym, mogą złożyć wniosek o najem wyłącznie jednego Lokalu.

Wnioski podlegają ocenie w oparciu o nw.  kryteria pierwszeństwa ustalone w Uchwale Nr LI/902/2022 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych  znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Starym Sączu wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Za spełnienie poszczególnych kryteriów wnioskodawca otrzymuje wskazaną w niniejszej uchwale ilość punków.

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą przyznanych im punktów obowiązujące na dzień złożenia wniosku z zastrzeżeniem pkt 7 i pkt 8:

1) posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książecka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 3 punkty;

2) żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny; – 10 punktów;

3) w skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko do 18 roku życia w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) – 4 punkty za każde dziecko;

4) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Sącz, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu
i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu lokalu przez najemcę – 10 punktów;

5) osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) – 5 punktów za każdą osobę;

6) osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 5 punktów za każdą osobę;

7) w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która w dniu 1 stycznia 2022 r. miała stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stary Sącz – 8 punktów;

8) najemca lub jego małżonek w dniu 1 stycznia 2022 r. był zatrudniony na podstawie stosunku pracy u pracodawcy mającego siedzibę na terenie gminy Stary Sącz albo prowadził działalność gospodarczą której siedziba znajdowała się na terenie gminy Stary Sącz – 4 punkty;

9) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta – 5 punktów.

Najemcą Lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone
w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 304, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o finansowym wsparciu oraz ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, zwana dalej ustawą o SIM, to jest:

1) w dniu objęcia Lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład Gospodarstwa Domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Stary Sącz, jednakże w przypadku posiadania przez wskazane osoby tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza miejscowością Stary Sącz, wnioskodawca może zostać najemcą lokalu tylko jeżeli zmiana jego miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy przez wnioskodawcę lub inną osobę z Gospodarstwa Domowego w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się Lokal;

2) średni miesięczny dochód Gospodarstwa Domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu oraz art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy o SIM.

Skip to content