Kompetencje Burmistrza


Burmistrz Starego Sącza, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, jest organem wykonawczym samorządu gminy.

Do jego zadań należy:

 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady
 • zbieranie danych i analizowanie zjawisk we wszystkich istotnych dziedzinach funkcjonowania miasta, w tym również w dziedzinach podległych administracji rządowej oraz składanie Radzie sprawozdań wraz z wnioskami,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej do zarządzania mieniem tych jednostek oraz wyrażenie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres stałych umocowań,
 • wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Burmistrza.

Burmistrz Starego Sącza sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Rady Miasta,
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
 4. Referat Przygotowania Inwestycji
 5. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 6. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego
 7. Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
 8. Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych
 9. Inspektor Ochrony Danych
 10. Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych
 11. Pełnomocnik do Spraw Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
 12. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół
 13. Szkoły Podstawowe
 14. Szkołą Muzyczna I Stopnia
 15. Gminne Przedszkola
 16. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 17. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Skip to content