Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Zachęcamy szkoły, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe do składania wniosków w ramach programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”. Na realizację wspólnych działań młodzieży (12-30 lat) z państw Grupy Wyszehradzkiej można otrzymać dofinansowanie do 10 tys. euro. Propozycje projektów można składać do 31 października br.

Zasady dofinansowania
Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:

jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron,
jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Zakres tematyczny projektów
Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” lub też stworzyć własny:

Zrównoważony rozwój i odporność
Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

Dziedzictwo i pamięć
Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

Zdrowie i aktywny styl życia
Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sztuka i kultura
Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie
Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość
Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:

  • włączenie – wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup, i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia (m.in. docieranie do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób z niepełnosprawnościami, osób uczących się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny);
  • nauczanie i uczenie się – wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) służących poprawie ich rozwoju osobistego (edukacja pozaformalna, nieformalna i formalna, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informatycznych i kompetencji cyfrowych, nauka języków obcych i poprawa umiejętności komunikacyjnych),
    współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo – zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana).
    Zgłoszenia
    Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie online My Visegrad nie później niż do 31 października, a następnie złożyć pełen wniosek online do 15 listopada.
Skip to content