INFORMACJA – dla mieszkańców, inwestorów, planistów

Na terenach danej formy ochrony przyrody (w przypadku naszej gminy są to Popradzki Park Krajobrazowy i Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu) obowiązują zakazy wynikające z właściwej terytorialnie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. W przypadku działań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie należy się zapoznać z obowiązującymi przepisami.Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html
W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane teleadresowe: www.zpkwm.pl

Skip to content