Trwa nabór wniosków o stypendium burmistrza – termin mija 30 czerwca

Stypendia mogą być przyznane uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2023/2024.

Informacje ogólne:

W celu wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz kontynuowany jest program stypendialny, którego głównym założeniem jest :

– stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży,

– popularyzacja osiągnięć,

– doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej,

– promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku  o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”, będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXI/363/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”. Treść dostępna jest  na stronie:  https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,1723214,uchawly-2020-r.html

Stypendium  wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.         po 500 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków :

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2023 r. i kończy 30 czerwca 2023 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu          w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 2 w budynku pomocniczym Urzędu ( wejście od strony parkingu wewnętrznego ). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 70,  449 77 53.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami ( mogą być kserokopie ) należy przesłać do Urzędu Miejskiego,  ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub złożyć osobiście  – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego  w Starym Sączu. Pisaliśmy o tym TUTAJ – FORMULARZE

Skip to content