BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku.

Skip to content