Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu →

TYTUŁ PROJEKTU: Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu

4 OŚ PRIORYTETOWA : Regionalna polityka  energetyczna

ROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

DZIAŁANIE 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznych i mieszkaniowym

PODDZIAŁANIE 4.3.2: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

 

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 755 699,82 PLN

CEL PROJEKTU: Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska i poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Stary Sącz.

PLANOWANE EFEKTY: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, spadek emisji gazów cieplarnianych, zaoszczędzenie energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

AKTUALNOŚCI:

 MARZEC 2021

W Gminie Stary Sącz ruszyła termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Prace polegać będą na ociepleniu, wymianie węzła grzewczego i źródła ciepła na ekologiczne i oszczędne.

Koszt inwestycji wyniesie 1 755 768,04 zł, z czego Gmina Stary Sącz z budżetu wykłada 696 582,81 zł. Reszta pieniędzy została pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Skip to content