Brama Beskidu promuje nasz region

W ramach realizacji operacji własnej pn. „Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu poprzez podjęcie działań warsztatowo – promocyjnych (udział w wydarzeniu promocyjnym oraz warsztatach edukacyjnych) z wykorzystaniem lokalnych produktów”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” podjęło działania promujące ukierunkowane na budowanie wizerunku obszaru LGD, jako posiadającego bogatą gamę atrakcji turystycznych i produktów lokalnych.

Operacja, realizowana na terenie Chorwacji, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele producentów produktów lokalnych, organizacji z branży turystycznej oraz władz lokalnych, obejmowała udział w wydarzeniu promocyjnym, jakim był Good Food Festival, a także udział w warsztatach edukacyjnych związanych z lokalnymi produktami.

Podjęte działania polegały na wymianie doświadczeń i informacji z partnerami zagranicznymi w zakresie sposobów pozyskiwania i wytwarzania produktów regionalnych, procesu produkcji, w zakresie działania lokalnej branży turystycznej oraz metod promowania lokalnych produktów i obiektów turystycznych, a także w zakresie promocji gotowego produktu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Skip to content