Dzienny Dom Seniora

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. „Dzienny Dom Seniora”.

Projekt obejmuje wsparciem osoby niesamodzielne, tj. osoby zamieszkałe na terenie gminy Stary Sącz, w wieku powyżej 60 lat, nie mogące samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, wymagające opieki i wsparcia oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy spełniają przesłanki opiekuna nieformalnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego – do pobrania na stronie internetowej:www.bramabeskidu.pli wysłanie go elektronicznie na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub złożenie w Biurze Projektu, mieszczącym się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 547 66 80 lub w Biurze Projektu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content