Rusza kolejne zadanie. Za 23,5 miliona złotych.

Najlepszą ofertę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moszczenicy Wyżnej i Gołkowicach Dolnych złożyło konsorcjum firm Krisbud i Machnik .

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Moszczenicy Wyżnej będzie kosztowała 11 143 800 zł, a sieć kanalizacyjna w Gołkowicach Dolnych 12 398 400 zł.

Roboty budowlane są podzielone na zadania. Pierwsze z nich to zaprojektowanie i wybudowanie w Moszczenicy Wyżnej nowej sieci grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz odcinków do nieruchomości sąsiednich zakończonych studzienką w przyłączanej nieruchomości, a w przypadku braku studzienki do granicy tej nieruchomości.

Długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 8,0 km kanałów grawitacyjnych i ok. 0,7 km przewodów tłocznych, Planuje się sieciowe pompownie ścieków w ilości 2 szt i podłączenie 109 budynków do wybudowanej kanalizacji. W Gołkowicach długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 10,3 km kanałów grawitacyjnych i ok. 2,3 km przewodów tłocznych. Planuje się pompownie ścieków w ilości 4 szt. i podłączenie 207 budynków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Kolejne zadanie to zaprojektowanie i wybudowanie w Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz odcinków stanowiących odgałęzienie od sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, a także odcinków koniecznych do przekroczenia drogi do granicy podłączanej nieruchomości, w sposób umożliwiający dokonanie późniejszego jej podłączenia bez naruszania jezdni. Długości projektowanego wodociągu wyniesie ok. 7,0 km. Planuje się podłączenie 109 budynków do wybudowanej sieci wodociągowej.

W ramach zamówienia wykonawca opracuje dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Wkrótce podpisanie umowy na tę część zadania.

Zadania pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

logotypy
Skip to content