Wiktor z Podmajerza

Powstała monografia Wiktora Bazielicha, historyka Starego Sącza. Publikacja jest nominowana do Nagrody im. Ks. Prof. Bolesława Kumora.

Znany, zasłużony, ale nie do końca odkryty. Wiktor Bazielich urodzony 22 listopada 1892 roku dla Starego Sącza, swego rodzinnego miasta zasłużył się przede wszystkim badaniem  i dokumentowaniem najstarszych dziejów miasta. Jego badania utrwalone zostały w ponad czterdziestu publikacjach. Najważniejsze pozycje to: “Historie Starosądeckie” i “Starosądeckie domy rynkowe”. Wagę jego zasług podkreślali profesorowie Henryk Barycz i Feliks Kiryk, ale poświęcone mu do tej pory szkice biograficzne poświęcone Bazielichowi przywoływały najczęściej autobiografię napisanej przez niego samego i patron starosądeckiej biblioteki nie doczekał się monograficznego opracowania. Az do tej pory.

W ubiegłym roku biblioteka uczciła pamięć Bazielicha z okazji 125. rocznicy jego urodzin
i 40. rocznicy nadania bibliotece jego imienia sesją popularnonaukową zatytułowaną „Bazielich
i jego dzieło”, w której uczestniczyli dwaj wybitni uczeni, znawcy historii Sądecczyzny: prof. dr hab. Feliks Kiryk i prof. dr hab. Julian Dybiec.

Teraz idziemy krok dalej. Jak już się rzekło, twórczością historyka swego rodzinnego miasta nie zajmowano się zbyt wnikliwie i często. Autorem monografii jest prof. Piotr Biliński, który przeprowadził szczegółowe badania spuścizny po Bazielichu. Zbadał materiały Henryka Barycza w archiwach Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i źródła w Bibliotece Jagiellońskiej. Dotarł też dzięki mrówczej pracy do rodzinnych archiwów domowych rodziny Bazielicha. Odkrył m.in. wielki pamiętnik pisany przez Bazielicha, dzięki czemu mógł zrekonstruować wiele faktów z jego życia i pracy badacza.

 – Jest to publikacja napisana świetnym, zrozumiałym językiem, a jednocześnie bardzo głęboko osadzona w materiałach źródłowych – podkreśla Burmistrz Jacek Lelek, który objął patronat nad wydawnictwem. -Monografia będzie z pewnością świetnym narzędziem popularyzacji tego niezwykłego historyka Starego Sącza i człowieka a także kopalnią wiedzy o historii naszego miasta.

 Monografię Wiktora Bazielicha wydała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu.

Skip to content