XIX Sesja Rady Miejskiej

O prowadzonych i planowanych inwestycjach, złożonych wnioskach o dofinansowanie i o tym , co powoduje taki wzrost cen za odpady komunalne.

Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres międzysesyjny przedstawił wiceburmistrz Kazimierz Gizicki. Poinformował o prowadzonych inwestycjach, którym pomaga łagodna na razie zima i które są na bieżąco realizowane: kanalizacji (ul. Piłsudskiego), ścieżce w koronach drzew na Miejskiej Górze, bibliotece w Przysietnicy, rozbudowy Galerii pod Piątką i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Barcicach. Zastępca burmistrza zapowiedział również przygotowywane przetargi na oświetlenie uliczne drogi powiatowej nr 1533K w Moszczenicy Wyżnej, budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Do Bielaków w Moszczenicy Wyżnej, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 294222K Barcice Dolne (Zielona). Został złożony wniosek o współfinansowanie głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, co wedle kosztorysu kosztowało będzie około 1,75 mln zł.

 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty. Cena będzie wynosić 20 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku kompostowania odpadów zielonych 18 zł od osoby. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji zawierającej oświadczenie, że nieruchomość na której powstają odpady komunalny wyposażona jest w przydomowy kompostownik w którym zagospodarowane będą wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości. Skąd taka podwyżka? Na wzrost ceny składa się wiele czynników.

  1. Wzrost ilości odpadów ( z 4324 ton w 2014 r do 6010 ton w 2019 r. )
  2. Wzrost opłaty marszałkowskiej za tonę (z 100 zł w 2014 r. do 270 zł w 2019 r.)
  3. Wzrost ceny za przyjęcie śmieci zmieszanych na instalację przetwarzania odpadów z 250 zł tona do zł 530 zł za tonę.
  4. Wzrost ceny za przyjęcie odpadów segregowanych 0 zł tona – 360 zł tona.
  5. Odpady zielone wzrost z 110 do  250 zł za tonę
  6. Odpady wielkogabarytowe wzrost z 290 zł 850 zł za tonę

Te czynniki wzrostu cen leżą niestety poza samorządem i każdy samorząd w Polsce ma problem z wysokimi cenami– podkreślał Kazimierz Gizicki. – Funkcjonujący obecnie w Polsce system unieszkodliwiania odpadów w ewidentny sposób staje się niewydolny, a poprzez niewłaściwe rozwiązania prawne i organizacyjne, uniemożliwia on samorządom aktywny wpływ na sposób zagospodarowania odpadów oraz na koszty ich odbioru i zagospodarowania. Uwolnienie rejonizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dziś do na przykład Gorlic można przewieźć odpady z każdego miejsca w Polsce) i wprowadzenie gospodarki rynkowej, absolutnie nie wpłynęło na obniżenie cen, a wręcz przeciwnie na ich drastyczne podwyższenie. A to dlatego, że w systemie gospodarki odpadami nie ma końcowego ogniwa utylizacji odpadów (spalarnie, recykling) i przez to możliwości ich zagospodarowania przez instalacje gwałtownie się skurczyły. Dodatkowo w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów bierze udział zazwyczaj jedna lub dwie firmy, ale ceny na wykonywanie usług są horrendalnie wysokie i sprawiają wrażenie, że rynek został zmonopolizowany i podzielony. Grupa samorządów z Sądecczyzny przygotowuje pismo do premiera parlamentarzystów, marszałka województwa i ministra klimatu w tej sprawie. -dodaje wiceburmistrz. – Zawarliśmy tam szereg propozycji i postulatów, które naszym zdaniem mogłyby zatrzymać ten szalony wzrost cen. Przygotowujemy koncepcję utworzenia sortowni w oparciu o kilka gmin, staramy się działać, ale potrzebne jest wsparcia rządowe zarówno w sferze przepisów jak i finansowej.

Rada Miejska podjęła jeszcze m.in. uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 9, w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stary Sącz na lata 2020 – 2024 uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r.

Skip to content