Debata nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Burmistrz Starego Sącza co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Starym Sączu „Raport o stanie gminy”. Raport rozpatrywany jest na sesji w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na dzień 21 czerwca 2021 r.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (w gminie powyżej 20.000 mieszkańców). Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 18.06.2021 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Formularz zgłoszenia oraz wykazu osób popierających udział mieszkańca w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji. Można go także uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, pok. 28 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 18 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Skip to content