Nowy rok szkolny

W nowym roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich gminnych szkołach podstawowych, oraz szkole muzycznej, naukę rozpoczęło 2 067 uczniów, a do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do Przedszkola Gminnego w Starym Sączu w nowym roku szkolnym będzie chodziło 327 maluchów. Uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom oświaty życzymy sukcesów i spokojnego roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym rozszerzona została opieka świetlicowa dla uczniów pozostających w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz dojeżdżających do szkoły w wymiarze ponad 320 godzin tygodniowo we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stary Sącz. W roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Stary Sącz, ponad podstawę programową zaplanowano 50 godzin zajęć, mających na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Wszystkie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Starego Sącza złożyły wnioski o zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, zajęcia te będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Łącznie 1035 godzin zajęć wspomagających będzie realizowane w szkołach w okresie od IX – XII 2021 r.

Rokrocznie wzrasta liczba uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, którzy realizują podstawę programową w naszych ogólnodostępnych szkołach podstawowych. Również z roku na rok przybywa uczniów i ich rodzin, którym niezbędna jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Burmistrz Starego Sącza dbając o dobro uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 przyznał 479 godzin na pomoc specjalistyczną dla uczniów tj. rewalidacje, wspomaganie kształcenia specjalnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne itp. Zajęcia te są częściowo finansowane z subwencji oświatowej, ale również ze środków własnych budżetu Gminy. Na podstawie Ustawy Prawo oświatowe, jednym z zadań Gminy jest zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, tak też dla 19 dzieci z terenu Gminy Stary Sącz, zostało objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Okres wakacyjny, to najlepszy czas na prace remontowe w szkołach. Podczas tegorocznych wakacji przeprowadzono bieżące, drobne remonty prawie we wszystkich placówkach oświatowych. Ich zakres jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych już w trakcie roku szkolnego i obejmuje m.in. malowanie sal lekcyjnych. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu dokonano remontu ogrodzenia o dł. 42 mb, w Szkole Podstawowej w Gaboniu dokonano częściowej wymiany instalacji elektrycznej oraz częściowego remontu instalacji sanitarnej. W Szkole Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, został wykonany remont kotłowni. W Przedszkolu Gminnym w Starym Sączu wykonano izolację termiczną kominów, reperację murów przyściennych, renowację drewnianej powierzchni zabudowy dachu, oraz odnowienie pomieszczeń kuchennych i gospodarczych.

Od 1 września 2021 r. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ok. 900 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, będzie realizowane przez nowopowstałą Spółdzielnię Socjalną „Sekret Smaku”. Rodzice dzieci i uczniów w szkołach będą pokrywali jedynie koszty „wsadu do kotła”, pozostałe koszty związane z przygotowywaniem posiłków będą współfinansowane z budżetu gminy.

Od 1 września 2021 wszystkie szkoły podstawowe , Szkoła Muzyczna i Przedszkole Gminne w Gminie Stary Sącz rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej, podjęto wszelkie działania mające na celu zabezpieczenia uczniów jak i nauczycieli przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 jak również działania prewencyjne rekomendowane przez Ministra Edukacji, Ministerstwo Zdrowia o Głównego Inspektora Sanitarnego.

Skip to content