Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Stary Sącz przygotowuje się do złożenia wniosku w konkursie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Ponieważ istniała w naszej gminie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gołkowicach, mieszkańcy Gminy Stary Sącz również mogą się ubiegać o takie wsparcie. Warunkiem jest złożenie oświadczeń mieszkańców.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

– Wsparciem mogą zostać objęte dzieci (także wnuki) osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR .

Aby ubiegać się o wsparcie należy złożyć stosowne oświadczenie załączone do niniejszej informacji. Termin składania oświadczeń mija 3 listopada. Liczy się data wpływu dokumentu. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni. Uczniowie szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność składają oświadczenie osobiście.

Ważne! Prosimy o dołączenie do oświadczeń o ile to możliwe dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR oraz danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie.

Oryginały podpisanych oświadczeń należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25.

W przypadku pozyskania grantu, Gmina Stary Sącz zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.

Dla zainteresowanych podajemy stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego oraz wzór oświadczenia osoby pełnoletniej zainteresowani znajdą Państwo poniżej.

Skip to content