OGŁOSZENIE Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stary Sącz organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej (…) w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Skip to content