Mostki na finiszu

Dobiegają końca ostatnie prace odtworzeniowe przy budowie kanalizacji w Mostkach. To kolejny etap wielkiego inwestycyjnego projektu Gminy Stary Sącz współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Stary Sącz” jest  projektem realizowany  w ramach POIiŚ: W ramach tego programu w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie: 10.327.723,65 zł.       W skład poniesionych wydatków wchodzą m.in: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki – wykonano część robót budowlanych zadania – wydatkowano kwotę: 6.566.089,50 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy Niżnej (zadanie zrealizowano) – wydatkowano kwotę: 2.729.704,40 zł; budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołkowice Dolne – zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – wykonano część robót budowlanych, dokumentacja projektowa dla pozostałych etapów zadania w trakcie opracowania – wydatkowano kwotę: 657.706,50 zł.

Realizowano też zadania z gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Stary Sącz poza projektem współfinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Wydatkowano środki w kwocie: 806.535,50 zł + 1.799.016,98 zł (RFIL) = 2.605.552,48 zł, w skład których wchodzą:

– przebudowa i rozbudowa wodociągu (Mostki);

– opłaty w PGW, Nadleśnictwie, Tauron (Mostki);

– opracowanie map dla projektu kanalizacji sanitarnej zmienionego w części (Mostki);

– opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej zmienionego w części oraz dodatkowych wyjść wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz podłączeń (Mostki);

– opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej zmienionego w części oraz dodatkowych wyjść kanalizacji sanitarnej oraz podłączeń (Moszczenica Niżna);

– opłaty w PZD, PGNIG, PGW, wypis z rejestru gruntów (Moszczenica Niżna);

– opłata za dzienniki budowy (Gołkowice Dolne, Moszczenica Niżna);

– nadzór inwestorski, opłata za dziennik budowy, wypis z rejestru gruntów oraz opłaty w PGW dla budowy wodociągu w rejonie ul. Partyzantów w Starym Sączu;

– opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla terenów zabudowy usługowej „8U” w Starym Sączu;

– opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Barcice – Mała Rówień (etap I);

zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

– przebudowa i rozbudowa wodociągu (Mostki);

– budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągu (Moszczenica Niżna);

– budowa wodociągu w rejonie ul. Partyzantów w Starym Sączu.

       W 2021 r. Gmina Stary Sącz oddała do użytkowania 12 192,80 m kanalizacji sanitarnej  w ramach zakończonego zadania w Moszczenicy Niżej oraz 264,24 m sieci wodociągowej w miejscowości Moszczenica Niżna oraz Stary Sącz (rejon ul. Partyzantów).

      W 2021 r. łącznie na terenie gminy wybudowano 9 976,49 m sieci kanalizacyjnej, która obejmuje wyżej wspomniane, zakończone zadanie w Moszczenicy Niżnej, a także będące na ostatnim etapie realizacji zadanie w Mostkach (planowany termin zakończenia 2022 r.) oraz w Gołkowicach Dolnych ( planowany termin zakończenia 2023 r.).

     Jednocześnie wydatkowano środki, które pozwoliły na wybudowanie 5 522,24 m sieci wodociągowej w miejscowości Mostki (planowany termin zakończenia 2022), Moszczenica Niżna (zadanie zakończone) oraz Stary Sącz (rejon ul. Partyzantów, zadanie zakończone).

Skip to content