Medale, odznaki, stypendia – LXII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

Wyjątkowy charakter miała uroczysta sesja rady Miejskiej w Starym Sączu . Prócz Medalu Honorowego Starego Sącza, Odznak Honorowych Starego Sącza i stypendiów burmistrza wręczono Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudę. Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta RP wręczył Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Celinę Gancarczyk, srebrnym Tadeusza Dudę, a brązowymi zastępcę burmistrza Kazimierza Gizickiego i i Andrzej Długosza. Kolejnym akcentem było wręczenie Srebrnej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego Krzyża Małopolski Tomaszowi Popieli współtwórca sukcesu organizacyjnego Turnieju Sokolika ORLEN Cup i prezesa Fundacji ,,Ja Też Mam Marzenia”.

Jak każe tradycja w dzień Patronki Starego Sącza św. Kingi odznaczono osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla miasta i gminy Stary Sącz. Medal Honorowy dla Banku Spółdzielczego w Starym Sączu odebrali prezes zarządu banku Wojciech Kulak i wiceprezes Danuta Pogwizd. Rada Miejska na wniosek burmistrza Starego Sącza przyznała medal za całokształt działalności na rzecz rozwoju, wspierania i kształtowania przedsiębiorczości i gospodarki w Gminie Stary Sącz.   


Z uzasadnienia – Bank Spółdzielczy w Starym Sączu jest jednym z najstarszych banków nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1876 roku. W roku 1876 utworzono Towarzystwo Zaliczkowe – pierwszą  spółdzielnię  oszczędnościowo – pożyczkową działającą na terenie Starego Sącza. Założycielami Towarzystwa Zaliczkowego w większości byli zamożni chłopi, inteligencja i urzędnicy miejscy. Na pierwszym posiedzeniu  13 lutego 1876 r. wybrano Zarząd Towarzystwa oraz uchwalono również pierwszy statut, który stanowił, że celem Towarzystwa jest niesienie pomocy kredytowej na umiarkowany procent potrzebnej do obrotu w rolnictwie, rzemiośle, przemyśle i handlu. Bank od początku był więc niezwykle istotnym  elementem gospodarki i lokalnego rozwoju. Na początku Towarzystwo Zaliczkowe prowadziło swoją działalność na terenie miasta Starego Sącza wraz z miejscowościami: Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Mostki oraz Popowice. Znaczne powiększenie obsługiwanego terenu nastąpiło w 1949 roku. Przyłączono wówczas do Banku Spółdzielczego Kasę Stefczyka działającą w Barcicach i Kasę Stefczyka  działającą w Gołkowicach. W 2018 r. podjęto decyzję o rozbudowie budynku centrali banku. Inwestycja zakończyła się oddaniem do użytku nowoczesnego budynku o dwukrotnie zwiększonej powierzchni użytkowej wraz z przestronnymi salami obsługi. Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Starym Sączu to nowoczesna placówka z kompleksowym wachlarzem usług, nie ustępująca o wiele większym bankom, doceniana przez klientów indywidualnych i firmy. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu jest mecenasem wielu oddolnych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Wspiera stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe i szkoły.

W tym roku Rada Miejska przyznała na wniosek burmistrza lub innych podmiotów i osób 14 odznak honorowych.

1.  Wojciech Kulak – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu. W swojej karierze był również prezesem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, wiceprezesem zarządu BUG S.A. – banku zrzeszającym banki spółdzielcze, przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i głównym księgowy w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego BP w Nowym Sączu. Wojciech Kulak doskonale zna od lat placówkę, którą kieruje i specyfikę bankowości spółdzielczej. W starosądeckim banku w latach 1983-1995 był zastępcą prezesa. Prezesem jest od 2003 roku. Wojciech Kulak przez ostatnie lata wprowadził jeden z najstarszych polskich banków w nową epokę zarówno jeśli chodzi o nowoczesną siedzibę zaprojektowaną z poszanowaniem zabytkowego charakteru centrum miasta, jak i szeroki wachlarz innowacyjnych usług bankowych. Nowa siedziba to nie tylko nowoczesna przestrzeń, ale bardzo dobre zaplecze kasowo -skarbcowe i zaplecze archiwalne. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu jest silnym przedsiębiorcą – mocny finansowo i rozwijający się w trudnych czasach. To potwierdza dobrą strategię  kierunków rozwoju. Działalność kierowanego przez Wojciecha Kulaka banku stanowi podstawę funkcjonowania wielu lokalnych podmiotów gospodarczych. Poza działalnością bankową  Wojciech Kulak angażuje się w działalność społeczną. Wchodzi m.in. w skład rady stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu i jest członkiem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

2. Marta Mordarska – od wielu lat związana z obszarem polityki społecznej. Pełniąc różne funkcje publiczne wspiera organizacje pozarządowe w ich statutowych działaniach na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Jest „dobrym opiekuńczym duchem” starosądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Gniazdo”  i wielu innych organizacji społecznych. Pracuje nad poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych, ich aktywizacją i integracją środowiskową. Wspiera podejmowane przez samorząd województwa, działania na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Zabiega ponadto o wsparcie finansowe dla sądeckich samorządów w tym Gminy Stary Sącz. Zrealizowała wiele programów dedykowanych młodzieży, rodzinom, seniorom, osobom niepełnosprawnym, na które pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe z budżetów: wojewódzkiego i centralnego. Tę pracę na rzecz różnych grup kontynuuje z sukcesami do dzisiaj.

3. Antoni Piętka (pośmiertnie) – w szeregi  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu wstąpił w 1973 roku. Przez ponad pół wieku strażackiej działalności pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. W zarządzie oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu kilka kadencji pełnił funkcję wiceprezesa. Antoni Piętka dowodził między innymi działaniami usuwania skutków powodzi na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Brał też udział w akcji usuwania skutków trąby powietrznej w Starym Sączu w 2014 roku. Był inicjatorem wielu remontów i modernizacji remiz OSP w Gminie Stary Sącz. To właśnie dzięki jego staraniom wiele ochotniczych  jednostek otrzymało  nowoczesne samochody, sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, służący fachową radą potrafił zjednać i zmobilizować druhów strażaków do różnych akcji społecznych oraz do pracy z młodzieżą. Aktywnie współpracował z władzami samorządowymi. Był wzorem strażaka i lokalnego działacza.

11. Robert Mysior – nauczyciel i trener piłkarski. Jeden z prekursorów profesjonalnego podejścia do szkolenia dzieci na Sądecczyźnie. Współzałożyciel i długoletni wiceprezes UKS Sokoliki, powołanego do życia w 2012 roku jako stowarzyszenie. Szczególna zasługa Roberta Mysiora to organizacja sportu dziecięcego w Starym Sączu. Opiekował się różnymi kategoriami wiekowymi młodych piłkarzy, wziął z nimi udział w kilkudziesięciu turniejach i zawodach. Dzięki fachowemu podejściu zjednał sobie sympatię wychowanków, a szkółka cieszy się wielką popularnością. Nieustanie dąży do coraz większej profesjonalizacji szkółki piłkarskiej, która współtworzył. Corocznie na zajęcia w UKS Sokoliki uczęszcza około 100 dzieci, a w roku pierwszego małego jubileuszu, w roku 2022, na zajęcia w szkółce uczęszczało 140 dzieci. UKS Sokoliki mocno postawił na wyciągnięcie dzieci z domów, sprzed komputerów i zaproponował z sukcesem alternatywny sposób spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Robert Mysior od lat związany jest z Międzynarodowym Turniejem Sokolika w kategorii dziesięciolatków, który między innymi dzięki jego zaangażowaniu i pracy z małego lokalnego turnieju stał się dzisiaj turniejem rangi europejskiej.

12. Janina Bawełkiewicz – jest z wykształcenia historykiem i emerytowaną nauczycielką, sołtyską Mostek. Była Radną Rady Miejskiej  w Starym Sączu VII kadencji w latach 2014 – 2018. Współtwórczyni i prezes Stowarzyszenia „Mostki Razem działającego od 2016 r. Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw na rzecz rozwoju, integracji i aktywizacji międzypokoleniowej środowiska lokalnego. Janina Bawełkiewicz inicjuje, wspiera i podejmuje wraz z władzami stowarzyszenia działania społeczne i edukacyjne na rzecz rozwoju, kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Jest autorką bardzo udanej i przychylnie przyjętej przez czytelników i zawodowych historyków publikacji o historii Mostek. Publikacja przedstawia usystematyzowane dzieje miejscowości Mostki od początków osadnictwa na tym terenie, aż po czasy współczesne. Popularyzuje historię wsi poprzez prezentację ciekawych postaci i opisanie wybranych dziedzin życia. Niewątpliwym atutem książki jest bardzo bogaty materiał zdjęciowy, wiele z informacji i zdjęć jest publikowanych po raz pierwszy, do tej pory były dostępne jedynie w prywatnych zbiorach. To niezwykle ważny wkład w budowanie małej ojczyzny poprzez sięganie do naszych korzeni.  

13. ks. dr Ryszard Banach – Kapłan diecezji tarnowskiej, doktor teologii, historyk specjalizujący się w historii Kościoła Tarnowskiego, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Święceń kapłańskich udzielił mu bp Jerzy Ablewicz. Magisterium i licencjat w historii Kościoła uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1975 roku uzyskał doktorat z nauk teologicznych w zakresie historii. W roku 1986 został kapelanem sióstr Klarysek i rektorem kościoła pw. Św. Trójcy. Spędził w Starym Sączu dwa lata. W 1988 r. został dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Niezwykle gorliwy czciciel i propagator świętej Kingi. W latach 1993 – 1994 był członkiem Komisji Historycznej w procesie kanonizacyjnym św. Kingi i wniósł istotny wpływ w jej prace. Owoc działania tej komisji to dokumentacja, zawierająca ponad 600 stron maszynopisu formatu A4. Jest autorem najważniejszych opracowań dotyczących patronki Starego Sącza, nieustannym popularyzatorem jej życia i dzieła.

14. ks. Tomasz Starzec – od 2016 r. katecheta w Parafii pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Młody, dynamiczny duszpasterz, który zjednał sobie młodzież i wiernych parafii aktywnym stylem życia i inicjacją licznych projektów charytatywnych, edukacyjnych  i społecznych. Opiekun lektorów, strażak ochotnik, niezwykle aktywny asystent opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. Za działalność na rzecz OSP odznaczony Srebrnym Jabłkiem Sądeckim przez starostę nowosądeckiego. Miłośnik szachów i popularyzator królewskiej gry w Starym Sączu, twórca i działacz klubu szachowego Szach Mat, organizator licznych turniejów szachowych: Międzynarodowych Memoriałów im. Mieczysława Guca, Szachowych Mistrzostw Gminy Stary Sącz i Otwartych Turniejów Szachowych o Puchar Burmistrza Starego Sącza, w których startują setki osób, głównie dzieci i młodzieży. Popularyzator kolarstwa i innych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizator licznych wyjazdów oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej gminy. Jego działanie i obecność zostawia trwały ślad w Starym Sączu.  

Skip to content