Nowy rok szkolny

1 września 2023 r. we wszystkich szkołach podstawowych, oraz szkole muzycznej na terenie Gminy Stary Sącz, naukę rozpoczęło 1 980 uczniów. Łączna liczba dzieci zrekrutowanych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych jak i w gminnym przedszkolu w Starym Sączu w nowym roku szkolnym 2023/2024 wynosi 394 dzieci.

W nowym roku szkolnym 2023/2024 rozpocznie pracę 288 nauczycieli zatrudnionych łącznie na 249 etatów we wszystkich szkołach podstawowych, szkole muzycznej oraz przedszkolu gminnym dla których Gmina Stary Sącz jest Organem Prowadzącym. We wszystkich jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, zatrudnionych jest 58 etatów pracowników administracji i obsługi. W nowym roku szkolnym opieka świetlicowa dla uczniów pozostających w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz dojeżdżających do szkoły wynosi 209 godzin tygodniowo we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stary Sącz. W roku szkolnym 2023/2024 we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Stary Sącz, zostali zatrudnieni specjaliści tj.: psycholog, pedagog specjalny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, jak również nauczyciele wspomagający proces kształcenia uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w łącznym wymiarze 21 etatów.

Rokrocznie wzrasta liczba uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, którzy realizują podstawę programową w naszych ogólnodostępnych szkołach podstawowych. Również z roku na rok przybywa uczniów i ich rodzin, którym niezbędna jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Burmistrz Starego Sącza dbając o dobro uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2023/2024 przyznał 463 godziny na pomoc specjalistyczną dla uczniów tj. rewalidacje, wspomaganie kształcenia specjalnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne. W Gminie Stary Sącz, zostali zatrudnieni specjaliści tj.: psycholog, pedagog specjalny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, jak również nauczyciele wspomagający proces kształcenia uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w łącznym wymiarze 22 etatów.

Na podstawie Ustawy Prawo oświatowe, jednym z zadań  Gminy jest zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, tak też od 1 września 2023 r. 24 dzieci z terenu Gminy Stary Sącz, zostanie objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

W okresie wakacji zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Gołkowicach. Łączny koszt tego zadania wynosi 1 675 213 zł oraz wykonanie „łącznika” sali gimnastycznej ze Szkołą Podstawową w Moszczenicy na kwotę 358 545 zł.

 Od 1 września 2023 r. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ok. 1000 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, będzie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Sekret Smaku”. Rodzice dzieci i uczniów w szkołach będą pokrywali jedynie koszty „wsadu do kotła”, pozostałe koszty związane z przygotowywaniem posiłków będą współfinansowane z budżetu gminy.

Fot. Archiwum SP nr 1

Skip to content