Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2024 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. poz. 571 z późn. zmianami) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Skip to content