Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych, zgodnie z  ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym oraz  ustawą o podatku leśnym jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty).

Zasadę ustalania terminu płatności określa art. 47 § 2  ustawy Ordynacja Podatkowa. Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin płatności przypadający 14 dnia od daty doręczenia decyzji. Termin ten jest wiążący dla podatnika pod warunkiem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego najpóźniej w dniu 1 marca 2024 r.

 Doręczenie decyzji podatkowej w późniejszym terminie niż 1 marca 2024 r. przesuwa termin płatności I raty podatku. Czyli doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe np.  w dniu 4 marca 2024 r. przesuwa termin płatności na 18 marca 2024 r.

Skip to content