Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Od połowy 2023 roku działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, pozwalający uzyskać szybką, pozasądową rekompensatę osobom, które podczas pobytu w szpitalach doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo uległy szpitalnym zakażeniom.

Fundusz obejmuje rekompensatą zdarzenia medyczne, do których doszło we wszystkich szpitalach (także placówkach psychiatrycznych i uzdrowiskowych) w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych NFZ. Zgodnie z ustawą, przez „zdarzenie medyczne” rozumie się sytuację zaistniałą w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego, której z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta,  jeśli zdarzenie medyczne miało miejsce po wejściu w życie ustawy powołującej Fundusz, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wymagane dokumenty (Rzecznik Praw Pacjenta udostępnia wzór wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu) można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w ciągu 1 roku od uzyskania informacji o uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, zakażeniu albo śmierci Pacjenta, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie. Wszystkie szczegółowe informacje, niezbędne do rozpoczęcia procedury Funduszu Kompensacyjnego dostępne są tutaj

Skip to content