Udało się !!! ORBISFERA w Starym Sączu uzyska dofinansowanie !

Projekt „ORBISFERA – łączymy ludzi i ich podróże” został zatwierdzony do dofinansowania z Programu Interreg Polska – Słowacja, Priorytet 3: „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze”. Jest to wspólna inicjatywa miast Stary Sącz (Polska) i Mesto Levoča (Słowacja), której celem jest wzmacnianie efektów wcześniejszych projektów oraz podejmowanie nowych działań opartych na dziedzictwie przyrodniczym i kulturalnym obu miejsc. Dofinansowanie projektu wynosi 3 013 343,05 € z zastrzeżeniem zmian wynikających z warunków, rekomendacji i korekt technicznych.

Projekt ORBISFERA skupia się na trzech głównych celach: Natura, Kultura oraz Relaks. Jego realizacja ma na celu ochronę i promowanie dziedzictwa przyrodniczego regionu, wzmacnianie tożsamości kulturowej i popularyzację dziedzictwa kulturowego, a także rozwój infrastruktury sprzyjającej rekreacji i wypoczynkowi.

W Starym Sączu planowana jest rozbudowa Leśnego Mola na Miejskiej Górze. Na wejściu na Leśne Molo powstanie plac zabaw oraz zostanie zagospodarowany teren na szczycie góry w sposób atrakcyjny dla różnych grup wiekowych. Plac zabaw będzie miał formę okrągłej, wyniesionej nad ziemię kładki spacerowej z czterema strefami: energii, sensoryki, środowiska i zabawy.

Z kolei w Lewoczy, po sukcesie kąpieliska w Lewoczańskiej Dolinie, planowana jest rewitalizacja amfiteatru. Po zakończeniu projektu, amfiteatr stanie się ważnym punktem na mapie turystycznej Lewoczy, służącym do organizacji wydarzeń kulturalnych. Wspólne działania obejmują również rozwój transgranicznego produktu turystycznego, co ma na celu promowanie regionu i przyciąganie turystów.

Mieszkańcy obu miast mieli możliwość uczestniczenia w internetowej prezentacji projektu oraz konsultacjach online. Społeczność lokalna mogła sugerować działania miękkie towarzyszące obu inwestycjom, które są istotne i warte rozwinięcia w projekcie. Najwięcej wskazań dotyczyło wzajemnej wymiany artystów na ważnych imprezach miejskich organizowanych w obu miastach. To zostało uwzględnione w projekcie jako Jarmark Rzemiosła Pogranicza oraz wystawa instrumentów dawnych w ramach działania „Odkrywanie dźwięków Starego Sącza i Lewoczy”.

Warsztaty muzyczne i artystyczne będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, integrując różne grupy mieszkańców. Podczas Jarmarku Rzemiosła Pogranicza odbędą się również pokazy rzemiosła oraz nauka rękodzieła.

W ramach zagospodarowania przestrzeni na Miejskiej Górze w Starym Sączu, wprowadzone zostaną elementy korzystne dla środowiska, takie jak zbiorniki na deszczówkę pełniące rolę poidełek dla owadów oraz bioenklawy i schronienia dla owadów. Tym samym realizacja projektu uwzględni zasady zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, projekt ORBISFERA dąży do stworzenia zintegrowanych produktów turystycznych o wymiarze transgranicznym, opartych na zasobach endogennych regionu. Dzięki rozbudowie infrastruktury turystycznej i kulturalnej, Stary Sącz i Levoča zyskają nowe, atrakcyjne miejsca rekreacji i kultury, wzmacniając jednocześnie współpracę między miastami oraz promując zrównoważony rozwój.

Skip to content