Preferencyjne Ceny Biletów na Kąpielisko Park Wodny „Stawy” dla Mieszkańców Gminy Stary Sącz !

Informacja o zasadach wydawania kart uprawniających do zakupu biletu wstępu na Kąpielisko Park Wodny „Stawy” po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Stary Sącz.

Karta uprawniająca do zakupu biletu wstępu na Kąpielisko Park Wodny „Stawy” po preferencyjnej cenie jest kartą fizyczną – dokumentem imiennym (spersonalizowanym), którą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały na nią naniesione.

Uprawnionymi do otrzymania kart są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stary Sącz.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wniosek o wydanie karty można złożyć elektronicznie lub w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz (dziennik podawczy – parter) 

Obsługa wniosków złożonych elektronicznie będzie realizowana w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia złożenia wniosku.

W imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

UWAGA !!!

Urząd Miejski w Starym Sączu przy składaniu wniosku o wydanie karty może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa w sytuacji gdy nazwisko dziecka i rodzica różnią się.

Osoby posiadające zameldowanie poza terenem gminy, a będące jej mieszkańcami zobowiązane są do okazania dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania na terenie Gminy Stary Sącz.

Uprawnienie do nabycia biletu wstępu na Kąpielisko Park Wodny „Stawy” po preferencyjnej cenie następuje po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości.

ZGŁOSZENIE UTRATY KARTY

Posiadacz karty, w przypadku jej utraty, zniszczenia lub zagubienia jest zobowiązany zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu na stosownym wniosku.

Duplikat karty wydawany jest na wniosek, za dodatkową opłatą w wysokości 30,00 zł przez Zarządzającego Kąpieliskiem Park Wodny „Stawy”.  

Fot. Joanna Mosior-Sokół

Skip to content