Wymiana pieców węglowych na ekologiczne

Gmina dofinansuje 50% kosztów demontażu kotła, zakupu i montażu nowego kotła, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do końca listopada tego roku.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe z dofinansowaniem z budżetu gminy  Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5000 zł.
Kosztami kwalifikowanymi są: demontaż starego kotła, zakup i montaż nowego kotła.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu.
Liczba rozpatrzonych wniosków jest uzależniona od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2020 r

Krok po kroku do dofinansowania:
1. Złożenie wniosku o dotację (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
2. Rozpatrywanie wniosków.
3. Podpisanie umowy o dotację z gminą Stary Sącz (umowa gwarantuje przyznanie dotacji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4. Realizacja inwestycji (Inwestor wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła)
5. Zapłata należności wykonawcy przez Inwestora za wykonanie inwestycji.
6. Inwestor gromadzi niezbędne do rozliczenia dokumenty – określone w regulaminie. Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7. Inwestor składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z kserokopiami dokumentów w terminie określonym w umowie.
8. Gmina przelewa środki na konto bankowe wskazane przez Inwestora.

Regulamin i druki do pobrania  TUTAJ

Skip to content