Zostań stypendystą burmistrza Starego Sącza

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/ akademickim 2021/2022

Informacje ogólne:

W celu wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Stary Sącz kontynuowany jest program stypendialny, którego głównym założeniem jest :

– stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży,

– popularyzacja osiągnięć,

– doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, stworzenie

pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej,

– promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki.

Stypendium wypłacane będzie w 12 ratach w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

po 500 złotych miesięcznie.

Termin naboru i miejsce składania wniosków :

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2021 r. i kończy 30 czerwca 2021 r.

Wniosek można pobrać elektronicznie lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

( w godzinach pracy Urzędu ). Informacje pod numerem telefonu: 18 446 02 71, 446 02 72, 449 77 53.

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

ul. Batorego 25, ewentualnie składać osobiście – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wniosek

o przyznanie stypendium”.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

WAŻNE

W związku z nadal trwającą epidemią wirusa SARS COV-2 w dalszym ciągu zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, i o ile to możliwe o zapoznanie się z treścią „Regulaminu” na stronie internetowej oraz elektroniczne pobranie wniosku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów.

Sposób przeprowadzenia naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi Komisja Stypendialna.
O wynikach prac komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie.

Skip to content