Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 28.12.2021 r.

Działania ochronne:
Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza:
dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry
i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie
pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, osoby z rozpoznaną chorobą
nowotworową i ozdrowieńcy, powinni podjąć następujące środki ostrożności:
• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia
na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności
zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych zanieczyszczeniach powietrza na stronie Inspekcji Ochrony
Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć
długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie
stężenia zanieczyszczeń. Ponadto zaleca się prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu
zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na
wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość
wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności
krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Działania operacyjne:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
• do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła
np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla
lub drewna,
• zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
• podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast
indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub
rowerem,
• ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania
zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Podmioty gospodarcze powinny:
• zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją
niezorganizowaną do powietrza,
• czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenia.
Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod
kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości
spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia,
zarządcy dróg powinni prowadzić czyszczenie ulic na mokro oraz wyznaczyć alternatywne trasy dla
odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych
w celu omijania centrum miast.

Więcej informacji:
Aktualna jakość powietrza w Małopolsce
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
Wymagania uchwał antysmogowych obowiązujących w Małopolsce
Dostępne programy dofinansowania do wymiany ogrzewania, ocieplenia budynku i instalacji odnawialnych źródeł energii
Skip to content