UWAGA!!! Przystępujemy do sporządzenia “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Stary Sącz. Etap składania wniosków do studium to pierwszy ustawowy etap uchwalania tego dokumentu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to też pierwszy etap udziału mieszkańców w jego tworzeniuWnioski do studium można składać w terminie do 28 lutego 2022 r.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby wraz z oznaczeniem nieruchomości (numer działki /łek i miejscowości), której wniosek dotyczy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – akt planistyczny sporządzany dla całego obszaru gminy określający w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy, która uwzględnia jej uwarunkowania rozwojowe i lokalne zasady zagospodarowania. Studium stanowi podstawę do tworzenia w przyszłości przepisów gminnych, w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Skip to content